KREDYT

 

Program KREDYT został napisany w 1996 roku na zamówienie MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Suwałkach i tam wdrożony. W roku 1997 program został rozszerzony o obsługę nowych kont i dostosowany do zmieniających się przepisów. Szczególny nacisk położono na dostosowanie szaty graficznej i filozofii obsługi tego programu do standardów przyjętych w eksploatowanym powszechnie przez Spółdzielnie Mieszkaniowe programie CZYNSZ.

W wersji podstawowej program umożliwia:

1. Automatyczne przepisanie danych o lokalach, lokatorach, budynkach i osiedlach z programu CZYNSZ firmy INPO.

2. Ręczne korygowanie powyższych danych w miarę potrzeby.

3. Przypisanie lokalowi wariantu spłaty kredytu (iloraz - iloczyn), okresu spłaty, ilości zawieszeń spłaty.

4. Założenie 8 grup po 8 kont związanych z wariantem spłaty kredytu przez lokatora (ilość grup może być zwiększona na życzenie użytkownika).

5. Ręczne księgowanie dowolnych kwot na poszczególne konta.

6. Automatyczne naliczanie miesięcznej raty spłaty kredytu.

7. Automatyczne zaksięgowanie kwartalnej raty kredytu.

8. Wyliczenie miesięcznych odsetek od zadłużenia i automatyczne ich zaksięgowanie.

9. Wyliczenie raty kapitałowej i automatyczne jej zaksięgowanie.

10. Automatyczne przeprowadzenie i zaksięgowanie procedury ODDŁUŻANIA.

11. Wydruk powiadomień lokatorów o przeprowadzonym oddłużeniu.

12. Automatyczne naliczenie i zaksięgowanie raz w kwartale odsetek od zadłużenia wobec budżetu.

13. Wydruk okresowych not księgowych i załączników do not dla wszystkich kont.

14. Wydruk list, zestawień kont, sald kont w różnych układach i wariantach.

15. Prowadzenie rejestru „historia zawieszeń”.

16. Wydruk listy zadłużonych.

17. Wydruk wezwań do zapłaty.

18. Wydruk powiadomień o stanie konta bieżącej spłaty kredytu <40>.

19. Wydruk powiadomień o wysokości wpłat w bieżącym roku.

20. Wydruk książeczek opłat.

Dane gromadzone są przez program w typowych plikach baz danych z rozszerzeniem „dbf” używanych przez język dBase i Clipper. Bez trudu można je importować i przetwarzać w arkuszach kalkulacyjnych typu Microsoft Excel itp. Procedury według których pracuje program uwzględniają postanowienia zawarte w:

- Ustawie z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. nr 5 z 18.01,1996 r. poz.32.

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (DZ.U. nr 27 z 1996 r. poz.119).

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (DZ.U. nr 27 z 1996 r. poz.120).

- Ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, oraz zmianie niektórych ustaw (DZ.U. nr 103 z 03.09.1997 r. poz.652).

- Ustawie z dnia 16 grudnia 1999 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (DZ. U. 3 poz.27 z 21.01.2000 r.).

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych, oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych w tym wysokości oprocentowania kredytów i odsetek (DZ.U. 64 poz. 748 z dnia 7.08.2000 r.).

Szczegóły (087) 737-71-72 lub 602-641-653

mailto:sfor@wp.pl

Spis programów